Takyidatlar ile ilgili kısa bilgiler -4-

04.04.2014

Takyidatlar, taşınmazların tapu kaydında bulunan ve malikin tasarruf hakkını kısıtlayan ya da taşınmazın teminat değerini etkileyebilecek olan kayıtlardır.

Bu yazı ile amaçlanan tapu kayıtlarında bulunabilecek takyidatları sınırlı sayıda belirlemek değil karşılaşılması muhtemel takyidatlarla ilgili kısa kısa bilgiler verebilmektir.

KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI
Vakıflar genel müdürlüğü ve kültür bakanlığının korunması gerekli olarak tespit ettiği taşınmazlardır. Eğer taşınmaz hazine ya da bir kamu kuruluşuna aitse devir için kültür bakanlığının izni gerekir. Gerçek kişilerin özel hukuk tüzel kişilerinin taşınmazlarında ise devir için izne gerek yoktur.
YIKIM KARARI
Bir taşınmaz mal üzerindeki binanın inşaat ruhsat ve projesine aykırı yapıldığının anlaşılması halinde yapı kullanma izin belgesi verme imkanı yoksa belediye yapı tatil tutanağı tanzim eder ve belediye encümeni yıkım kararı alır. Belediyenin talep etmesi halinde taşınmaz ile ilgili yıkım kararı olduğu tapu siciline tescil edilir. Bu beyan taşınmaz üzerinde ipotek tesisini engellemez ancak taşınmazı edinecek ya da taşınmaz üzerinde hak tesis edecekler için uyarı niteliğindedir.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ŞERHİ
Kat karşılığı inşaatta taşınmaz malın maliki taşınmazın belli bir hissesini veya yapılacak binadaki bazı bağımsız bölümleri inşaattan kendisine kalacak kısımlara karşılık müteahhide devretmeyi vaat etmektedir.
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ŞERHİ
Satış vaadi ilerideki bir tarihte bir malın satışını taahhüt niteliğinde bir ön akittir. Satış vaadi sözleşmeleri noterde düzenlenir. İstem halinde de tapuya şerh edilir. Şerh tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra 3. kişilere karşı hüküm ifade etmez. Ancak taraflar arasında 10 sene süreyle hüküm ve sonuç doğurur.
ASKERİ YASAK BÖLGE
1.derece askeri yasak bölge yurt savunması için hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin tel örgü vs ile belirlenen dış sınırlarının en az 100 en fazla 400 metre uzağından alınan noktaların birleştirilmesiyle oluşur. 2. derece askeri yasak bölge ise 1. derece askeri yasak bölgelerin çevresi ya da yurt savunması bakımından gerekli görülen yerler olarak belirlenir.
ASKERİ GÜVENLİK YA DA ASKERİ YASAK VE GÜVENLİK BÖLGESİ ŞERHİ
Kamu ve özel kuruluşlara ait stratejik değeri olan her türlü yer ve tesislerin çevresinde kurulabilirler.
SİT ALANLARI
Sit özellikle ister doğaya ister doğayı insan emeğinin az ya da çok işlenmesine borçlu olsun; tarihsel, bilimsel ve benzeri yönlerden taşıdığı özellikler nedeniyle tüm olarak korunup değerlendirilmesinde kamu yararı bulunan yeryüzü parçasıdır.
GEÇİT HAKKI
Geçit hakkı tesis edilmiş gayrimenkul malikine bu geçit hakkından yararlanan gayrimenkul ile umumi yol arasında gidip gelmelere katlanma mükellefiyeti yükleyen bir haktır.
MUHDESATLAR
Bir taşınmaz üzerinde yapı veya ağaç gibi malikinden bir başkasına ait eşya bulunmakta ise buna muhtesat denir. Muhtesatın 3402 sayılı Kadastro Kanununun 19. maddesince tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilme olanağı vardır.
EKLENTİ
Bir bağımsız bölümün dışında olup doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlerdir. Bağımsız bölüm devredildiğinde eklentiler de kendiliğinden devredilmiş olur.

Diğer tapu terimleri için buraya tıklayınız

Av. Hatice AKAY
 

Yardım Merkezi