Takyidatlar ile ilgili kısa bilgiler -3-

04.04.2014

Takyidatlar, taşınmazların tapu kaydında bulunan ve malikin tasarruf hakkını kısıtlayan ya da taşınmazın teminat değerini etkileyebilecek olan kayıtlardır.

Bu yazı ile amaçlanan tapu kayıtlarında bulunabilecek takyidatları sınırlı sayıda belirlemek değil karşılaşılması muhtemel takyidatlarla ilgili kısa kısa bilgiler verebilmektir. 

DAVALIDIR ŞERHİ NEDİR?
Görülmekte olan gayrimenkul davalarıyla ilgili olarak mahkemelerce davalıdır şerhinin tapuya işlenmesi yönünde karar verilmiş olursa bu ara kararın sicile işlenmesidir. Bu şerh devir ve temliki ya da ayni hak tesisini engellemez.
KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARLARI NEDİR?
Mahkeme kararı ile bir taşınmazı iktisap eden kişi o yere tescilden önce malik olur. Fakat tescil işlemi yapılıncaya kadar geçecek süre içinde kötü niyetli eski malikin işlem yaptırmasını önlemek için beyanlar hanesine karar tescil edilir.
AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR?
Aile konutu şerhi malik olmayan eşin talebi ile kütüğe işlenir. Şerhten sonra malik olan eşin diğer eşin yazılı rızası olmadıkça taşınmazı devir ve temlik etmesi veya sınırlı ayni hak tesis etmesi mümkün değildir.
YENİLEMEYE TABİDİR BEYANI NEDİR?
Teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen tapulama ya da kadastro paftalarının yenilenmesi ile buna uygun olarak tapu sicilinde düzeltmeler yapılması yenilemedir.
MUVAKKAT İNŞAAT ŞERHİ NEDİR?
İmar planlarında umumi hizmetlere ayrılan yerlerde, imar planı uygulamasına kadar geçici inşaat veya tesisata belediye encümeni veya il idare kurulu kararıyla izin verilir ve bu durum tapu siciline tescil edilir. Muvakkat inşaat şerhinin süresi 10 yıldır fakat bu 10 yıllık süre içinde plan değişikliği yapılırsa belediyelere bu muvakkat yapılar ile ilgili kamulaştırma yapma yetkisi verilmiştir.
İMAR KANUNU 18. MADDE ŞERHİ NEDİR?
İmar sınırları içinde bulunan binalı ya da binasız arsa ve arazileri maliklerin veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil,hisseli ya da kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re sen tescil işlemlerini yaptırmaya denir.
ZEMİNE YÖNELİK HİSSE NEDİR?
İmar kanunu 18. madde uygulaması sırasında müstakil parsel oluşturmayacak yerler hazine, belediye veya şahıslara ait yerlerden alınan küçük parçalarla birleştirilmekte ve müstakil bir imar parseli haline getirilmektedir. Tapu kütüğünde mülkiyet hanesi de şuyulandırılmaktadır yani hisselendirilmektedir. Üzerinde kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulmuş parseller yapılaşmış olduğundan şuyulandırma bağımsız bölümleri kapsayacak şekilde değil sadece zemine yönelik olarak yapılmaktadır.
OSB KANUNU KAYNAKLI ŞERHLER NEDİR?
Ağır sanayi dışında küçük ve orta ölçekli imalar sanayi türlerini belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri için sınırları tasdikli çıplak arazi parçalarının gerekli altyapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesis ve kurumlarla donatıldıktan sonra planlı bir şekilde ve belirli standartlar dahilinde küçük ve orta ölçekli sanayi için tahsis edilebilir ve işletilebilir hale getirilerek organize edilmiş sanayi bölgesidir. OSB'nin vefa hakkı ya da icra satışları dahil osb den uygunluk görüşü alınmalıdır şeklinde beyanlarla karşılaşılabilir.
MÜŞTEREK METHAL VE ORTAK KULLANIM ALANLARI ŞERHİ NEDİR?
Sosyal tesis, ticari mahal,yüzme havuzu, tenis kortu, ısı merkezi gibi taşınmaz mal veya bağımsız bölümler başka parsel veya bağımsız bölümlerin ortaklaşa kullanılan yeri olarak ayrılabilir. Bu duruma müşterek methal veya ortaklaşa kullanım yeri denir. Bu tip yerlerin tapu kütüğünün mülkiyet hanesine şahıs isimleri değil yararlanacak taşınmazların ada ve parsel numaraları yazılır.
RÜCU ŞARTIYLA BAĞIŞLAMA NEDİR?
Bağışlananın bağışlayandan önce ölmesi halinde bağışlanan şey üzerindeki hakkın bağışta bulunana geri dönmesi hakkıdır. Yani kendisine mal bağışlanan kişi mal bağışlayandan önce ölürse mal bağışlayan bağışladığı şeyin kendi mülküne geri dönmesini isteyebilir.Rücu şartıyla bağışlama edinme sebebi olarak karşımıza çıkar. Bu şekilde edinilmiş bir taşınmazın üzerindeki ipotek, rücu gerçekleştiğinde tapu sicil müdürlüğünce re sen terkin edilir.

Diğer tapu terimleri için buraya tıklayınız

Av. Hatice AKAY
 

Yardım Merkezi