Takyidatlar ile ilgili kısa bilgiler -2-

03.04.2014

Takyidatlar, taşınmazların tapu kaydında bulunan ve malikin tasarruf hakkını kısıtlayan ya da taşınmazın teminat değerini etkileyebilecek olan kayıtlardır.

Bu yazı ile amaçlanan tapu kayıtlarında bulunabilecek takyidatları sınırlı sayıda belirlemek değil karşılaşılması muhtemel takyidatlarla ilgili kısa kısa bilgiler verebilmektir. 

 

ŞUFA HAKKI NEDİR?
Şufa hakkına konu taşınmazın malik tarafından bir başkasına satılması halinde malike veya onu satın alan kişiye karşı kullanılabilen ve böylece müşterinin yerine şufa hakkı sahibinin geçmesini sağlayan bir hak olup şufa hakkının satışın öğrenilme tarihinden itibaren 3 ay ve her halükarda 2 sene dolmadan kullanılması lazımdır. Tapu siciline tescil edilmiş olan şufa hakkı taşınmaz malın devir ve temlikine engel olmadığı gibi ipotek gibi bir ayni hak tesisine de engel değildir.
VEFA HAKKI NEDİR?
Vefa hakkı taşınmazını başkasına temlik etmiş olan şahsa tek taraflı irade beyanı ile o taşınmazı  geri alabilme yetkisi sağlayan bir haktır.
SÜKNA HAKKI NEDİR?
Hakkın sahibine bir binada veya binanın bir kısmında oturma yetkisini veren bir haktır.
İŞTİRA HAKKI NEDİR?
İştira hakkı sahibine tek taraflı beyanla bir taşınmazın alıcısı olabilme yetkisini veren bir haktır.
ÜST HAKKI NEDİR?
Bir kimseye başkasının arazisinde inşaat yapıp yapıya bir süre malik olma imkanı veren bir haktır. Üst hakkı müstakil ve daimi hak karakteri arzedip ayrı bir sayfaya kaydedilmişse hakkın konusu olan inşaat ister mevcut olsun ister olmasın bu hak bir gayrimenkul gibi muamaele görür. Yani üst hakkı ile yüklü bir taşınmaz ipotek edilebileceği gibi daimi ve müstakil hak olarak üst hakkı ipoteğe konu olabilir.
İİK 150/c ŞERHİ NEDİR?
İpotek borcu ödenmez ise bunu sonucu taşınmazın satışı suretiyle ipoteğin paraya çevrilmesidir. İcra müdürlüğü paraya çevirme işlemine başlayınca durumdan tapu sicil müdürlüğünü haberdar eder. İşte icra müdürlüğünden gelecek böyle bir yazı üzerinde taşınmazın şerhler sütununa 150/c şerhi tescil edilir.
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ŞERHİ NEDİR?
Taraflardan birinin diğerine ölünceye kadar bakmak ve onu görüp gözetmek şartıyla bir varlığı ya da bazı mallar temlikini borçlanmasından ibaret bir sözleşmedir.
KAMULAŞTIRMA KANUNU 7. MADDE ŞERHİ NEDİR?
Kamulaştırma kararı verildikten sonra kamulaştıran idare bu kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini tapu sicil müdürlüğüne bildirir. Bu belirtme tarihinden itibaren 6 ay içinde 10. maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu sicil müdürlüğüne ibraz edilmediği takdirde bu şerh tapu sicil müdürlüğünce re sen terkin edilir.
HACİZ NEDİR?
6183 sayılı (amme alacaklarının tahsili hakkında kanun) kapsamındaki hacizler hariç diğer haciz ve ihtiyati hacizler taşınmazın tasarrufuna engel teşkil etmez. Fakat hacizli taşınmaza tesis edilen ipoteğin alacaklısı taşınmazın paraya çevrilmesi esnasında kendi alacağı hacizden sonra gelecektir.
İHTİYATİ HACİZ NEDİR?
Alacaklının devam etmekte olan bir takip ya da davasının sonunda alacağının ödenmesini güvence altına almak için borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulmasıdır. İhtiyati haciz tasarrufu engellemez.

Diğer tapu terimleri için buraya tıklayınız

Av. Hatice AKAY
 

Yardım Merkezi