Takyidatlar ile ilgili kısa bilgiler -1-

03.04.2014

Takyidatlar, taşınmazların tapu kaydında bulunan ve malikin tasarruf hakkını kısıtlayan ya da taşınmazın teminat değerini etkileyebilecek olan kayıtlardır.

 

Bu bilgiler seri yazılar olarak hazırlanmış olup, bu yazılarla amaçlanan, tapu kayıtlarında bulunabilecek takyidatları sınırlı sayıda belirlemek değil karşılaşılması muhtemel takyidatlarla ilgili kısa kısa bilgiler verebilmektir.

İHTİYATİ TEDBİR NEDİR?
Taşınmazın aynına ilişkin bir davaya taraf olan malikin kendi iradesiyle taşınmaz malı tasarruf etmesini engellemek için konulan bir şerhtir.

KAMU HACZİ NEDİR?
Devlet, özel idareler ve belediyelerin vergi, resim, harç, ceza gibi kamu hizmetlerinin uygulanmasından doğan alacaklarını tahsil için koydurduğu hacizler tapu siciline tescil edildikten sonra borçlu alacaklı kamu idaresinin yazılı iznini almadan hacizli gayrimenkul üzerinde tasarrufta bulunamaz.

VAKIF ŞERHİ NEDİR?
Kütüğün nevi hanesinde tescil edilir. Vakıf taviz bedeli ödenmeden üzerinde vakıf şerhi bulunan taşınmaz üzerinde temliki tasarruflar yapılamaz.
KONKORDATO ŞERHİ NEDİR?
Borçlunun alacaklılarıyla anlaşmak suretiyle ve mahkeme kararıyla giriştiği bir tasfiye yoludur. Konkordato kararı ve süresi tapu siciline tescil edilir ve bu tescil ile birlikte malik taşınmazı artık tasarruf edemez.
İFLAS ŞERHİ NEDİR?
İflas dairesi iflas kararını tapu sicil müdürlüğüne bildirip karar tapuya tescil edildikten sonra artık malikin o taşınmaz üzerinde tasarruf hakkı iflas masasına geçer. Devir, temlik veya sınırlı ayni hak tesisi mümkün değildir.
AİLE YURDU ŞERHİ NEDİR?
Bir kimsenin konut veya tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazları eklentileri ile beraber ailesine özgüleyerek ailesini koruyucu bir yurt oluşturmasıdır. Aile yurdu haline getirilen taşınmazlar devrolunamaz, rehnedilemez,haczedilemez ve kiraya verilemez.
KAMULAŞTIRMA KANUNU 31/B MADDESİ NEDİR?
Bir taşınmaz üzerinde Kamulaştırma 31. Madde şerhi varsa taşınmaz artık idarenindir. Bu nedenle 31. madde şerhinden sonra taşınmaz malın devir ve temliki ve mülkiyetten başka ayni veya şahsi hak tesisi mümkün değildir.
TİCARETİ TERK ŞERHİ NEDİR?
Ticareti terk ilanından sonra icra müdürlüğü bu durumu tapu sicil müdürlüğüne bildirir ve ticareti terk şerhi kütüğe işlenir. Bu şerhten itibaren 2 ay süreyle bu taşınmaz üzerinde ayni ve şahsi hak tesisi yasaklanmıştır.
KİRA ŞERHİ NEDİR?
Kira şerhi taşınmaz malın 3. kişiye devri halinde sonraki maliklere kiracıya katlanma mecburiyeti yükler yani taşınmaz devredilse dahi kiracının tahliyesi şerh edilen kira hakkı süresince istenemez.
İNTİFA HAKKI NEDİR?
İntifa hakkı bir irtifak hakkıdır. Bu hak başkasına ait bir gayrimenkul üzerinde belli bir kişiye tam yararlanma hakkı sağlayan bir haktır. İntifa hakkına konu olan gayrimenkul üzerinde tasarruf yetkisi malike aittir.

Diğer tapu terimleri için buraya tıklayınız

Av. Hatice AKAY
 

Yardım Merkezi