Hava Aracı ipoteği nasıl tesis edilir?

13.05.2014

Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun “Akdi İpotek” başlıklı 70. Maddesine göre; "Hava araçları üzerinde malik ile alacaklıların anlaşmaları ve sicile tescil ile ipotek tesis olunabilir. İpotek tesisine ait anlaşmaların yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onanmış olması şarttır."

 

Madde metninden görülebileceği gibi hava aracı ipoteği için öncelikle taraflar arasında hava aracı ipoteği sözleşmesinin imzalanması ve sözleşmenin noterce onaylanması gerekmektedir.

 

Hava aracı ipoteği sözleşmesinin tarafları, ipotek alacaklısı ve ipotek borçlusu olarak hava aracı sahibidir.

 

Sözleşme, taraflar arasında imzalanıp imzaları noterce onaylandıktan sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde tutulan Türk Sivil Hava Aracı Siciline tescili için aşağıdaki belgelerin tamamlanması gerekecektir. (sözleşme noterden düzenleme şeklinde de yapılabilir)

Noter onaylı hava aracı ipoteği sözleşmesi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış hava aracı ipoteğinin tescili için talepname
İpotek tescil bedelinin yatırıldığına dair dekont
Hava aracı sahibi ile işleticisinin farklı olması durumunda hava aracı işleticisinin ipotek tesciline muvafakat ettiğine dair yazılı beyan
Hava aracı ipoteği sözleşmesinin tarafları ve hava aracı sahibi ile işleticisinin farklı olması durumunda hava aracı işleticisi; sözleşme, talepname ve muvafakat beyanlarını imzalamaya yetkili olduklarını gösteren belgeleri de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne sunmalıdırlar.

Belgelerin tümü tamamlandıktan sonra başvuru, belgelerin elden teslimi şeklinde ya da belgelerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne posta ile gönderilmesi şeklinde yapılabilir.

 

Belgelerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılması ile tescil başvurusu başlamış olacaktır. Başvuru alındıktan sonra başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik olup olmadığına dair inceleme Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yapılır ve başvuru belgelerinde eksiklik bulunması halinde başvuru sahibine resmi yazı yazılarak eksiklerin giderilmesi istenir. Eksiklikler giderildikten sonra belgeler üzerinde değerlendirme süreci başlayacaktır. Değerlendirme sonucunda ipotek tescili için yapılan başvuru kabul edilir ise tescil yazısı hazırlanarak başvuru sahibine ve ilgililere gönderilir ve hava aracına ait sicil defterine ipotek tescil edilir. Değerlendirme sonucunda ipotek tescil talebi reddedilir ise redde ilişkin karar başvuru sahibine resmi yazı ile iletilir.

 

İpotek tesis işlemi sonuçlandıktan sonra taraflardan birinin tescil kaydı talebi olması durumda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne hitaben bir üst yazı yazılmalı ve talepte bulunulmalıdır. Tescil kaydı talebini içeren üst yazıda, kaydı talep edenin hava aracı ile ilgisinin açıklanması gerekmektedir. Tescil kaydı alınması için üst yazının hazırlanması yeterli olup tescil kaydı alınması harca tabi değildir.

 

Av. Hatice AKAY

 

Yardım Merkezi