Satıcının ölmesi durumda ne yapılmalıdır?

16.05.2014

Tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz mal malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde veya veraset ilamında belirtilen mirasçılarına Medeni Kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali deniyor. Mirasçılar adına iştirak halinde intikalen tescil için tüm mirasçıların istemine gerek duyulmuyor. Söz konusu intikal işlemini bir tek mirasçı da iştirak halinde yaptırabiliyor.

 

Mirasın intikali bedelsiz edinim (ivazsız iktisap) şekli olduğundan, intikalin tescilinden sonra veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsil edilebilmesini temin için tapu sicil müdürlüğünce işlem tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde durumun vergi dairesine ihbar edilmesi ve ilişik kesme belgesi getirilmedikçe taşınmazın veya hissenin devrinin yapılmaması ve ayni hak tesis edilmemesi gerekiyor.

 


İntikal olmadıysa varislerden hiç biri satış işlemi gerçekleştirilemez. Satış işleminin gerçekleşmesi için öncelikle intikalin gerçekleşmesi gerekmektedir.intikalden sonra herkes kendi hissesini satabilir.

 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için SAĞLAM TAPU BLOG'u ziyaret edin.

 
 

Yardım Merkezi