Kefalete ilişkin hükümler nelerdir?

16.05.2014

Çevre Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 22/10/2012 tarih, 20-8849 sayılı  6098 sayılı TBK /Kefalet konulu Genelgesi  incelendiğinde, istinaden kefalete ilişkin ibarelerin talepnameye yazılması istemektedir.

 

Bu kapsamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından taşra birimlerine gönderilen 22/10/2012 tarih ve B.09.1.TKG.0.0120200-010.07/20-8849 sayılı talimatta borçlu ile taşınmaz malikinin aynı kişi olmadığı durumlarda Tapu Müdürlüklerince hazırlanan ya da onama suretiyle yapılan ipotek sözleşmelerinde kefalete yada 6098 sayılı Kanun’un 603. maddesi kapsamında kişisel güvenceye yönelik bir hükmün bulunması halinde bu hususların kefilin el yazısıyla sözleşmede yer alması ve eşinin rızasının alınması gerektiği, sözleşmesinin banka yada kredi kuruluşu tarafından hazırlanması halinde ise belirtilen hususların sözleşmede yer aldığının belirtilmesi ve hukuki sorumluluğun üstlenilmesi halinde Tapu Müdürlüğünde işlemin tamamlanacağı belirtilmiştir.

 

Yine, Tapu Müdürlüklerince düzenlenmeyen ipotek sözleşmelerinde (ipotek borçlusu ile taşınmaz malikinin farklı kişi olması hallerinde) kefalete ya da Türk Borçlar Kanunu’nun 603. maddesi kapsamında kişisel güvenceye yönelik bir hüküm bulunmaması durumunda “İpotek sözleşmesinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 581 ila 603 maddeler kapsamında kefalet ya da kişisel güvence sağlayan diğer sözleşmelere ilişkin her hangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hususlara ilişkin tüm hukuki sorumluluk bankamıza/tarafımıza aittir” şeklinde ibarelerin ipotek sözleşmesinde yer alması gerektiği belirtilmiştir.

 

Sözleşmede kefalete ya da kişisel güvenceye yönelik hüküm bulunması halinde ise “kefalet ya da kişisel güvence sağlayan diğer sözleşmelere ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 581 ila 603. maddeler kapsamında belirtilen hususlar tarafımızdan yerine getirilmiştir. Söz konusu hususlara ilişkin tüm hukuki sorumluluk bankamıza/tarafımıza aittir.” İfadelerinin sözleşmede yer almasının gerektiği belirtilmiştir. Bundan sonra borçlu harici kimselerin taşınmazlarının ipotek edilmesi hallerinde düzenlenecek ipotek sözleşmelerinde, banka ya da kredi kuruluşları tarafından belirtilen iki husustan birinin sözleşmede yer alması zorunludur.

 

Tapuda uygulamada çoğunlukla karışıklık yaşanmamaktadır. Sözleşmede kefalete ya da kişisel güvenceye yönelik hüküm bulunmaması halinde Bankaca ilgili yazı yazılmadığından tapu tarafından işlem geri gönderilebilmektedir. Artık hemen hemen her banka işleyişin hızlanması açısından ilgili ibareleri üst yazılarına eklemektedir.

 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için SAĞLAM TAPU BLOG'u ziyaret edin.

 
 

Yardım Merkezi